Hernádbűd

2020. április 1.

Az egyház „titkos” élete a mindennapokban– szemelvény Solti Károly abaújszántói evangélikus lelkész hernádbűdi szolgálati naplójából

„A lelkész hat napon át láthatatlan, hetedik nap érthetetlen.”-tartja a népi bölcsesség (a szerk. megjegyzése)

Lelkészi szolgálati napló az 1955. évre

Január 1 Újév (szombat)

Gyönyörű napfényes új év reggel szép számmal (57) egybegyűlt hívek hallgatták (az abaújszántói evangélikus templomban – a szerk.) a kijelölt textus alapján hangzó igét. (Zsoltárok 105,1-5)

Fieder János presbiter Bűdről szeretetajándékával örvendeztetett meg s elbeszélgettünk az előttünk álló feladatokról az imaház építéssel kapcsolatban.

D.u. Czékus Gabriella h. kántorral együtt látogatást teszünk Bláriusz Mihály családjánál.

látogatás: 4
cs: 1

Január 2 (vasárnap)

Nagy havazás után hidegebb idő, létszám a templomban 27. Erőteljesen hangzik számunkra Isten igéje (Ézs 42,1-4) Isten szeme fénye: 1. Krisztus 2. a gyülekezet 3. te magad. D.u. Bláriusék viszonozzák a látogatást: a bűdi imaház hiányzó anyagszükségletéről s az előtte levő tér parkirozásáról beszélgetünk. D.u. 5-kor 10-en vagyunk a templomban, könyörgést tartok. Este a postán vagyok. (Istentiszt. 3)

Január 3 (hétfő)

D.e. az adóhivatalban az egyház hátraléka ügyében. Majd a Tüzépen 200 drb. cserepet vásárolok még a bűdi imaházhoz. Martin János presbiter vállalja elhozatalát. 2 óra hosszat családjával beszélgetünk lelki kérdésekről: mit jelent az Úrral járni s hogyan tud hatni reánk a gonosz lélek.

D.u. Martin Julia új egyházi pénzbeszedőnek átadom a névsort s útbaigazítom. Este iroda szolgálat.
Látogatás: 4+3=7 cs. 2

Január 4

40 cm-es hó esett reggelre, fúj a szél kint, emelkednek a hótorlaszok, nagyon alkalmas az idő arra, hogy bent a meleg szobában – hála Istennek – végezhessem munkámat és készülhessek.

Január 5

A szél csendesül. Kisüt a nap, minden ragyog, a fehér hótakaró visszatükröződő fényében. D.u. Szatmáriék Tállyáról meglátogatnak, orvosi vizsgálatra jöttek Szántóra. Elmondják, hogy Duszik Lajos lelkész jön Tállyára Hernád Tibor utódjaként. Martin Zolika jön s örömmel mondja, hogy a hernádbűdi 200 drb. tetőcserepet szánkón áthordták a Tüzépről. – A kerület 200-200 Ft-t küld segélyként Bűdnek és Szántónak. Irodai munkám: a választók névsora, hátralékok kimutatása.

Január 6 (Vízkereszt ünnepe)

Reggel -15°C-os hideg, emiatt a templomban összesen csak 10-en voltunk. Tóth Andor pénztárossal elkészítettük a zárszámadást az elmúlt évről.

Istentisztelet: 4

Január 7

Klement Márton látogatása: bemutattam neki az egyházi adminisztrációs munkámat, s elismerését jutatta kifejezésre, hogy ilyen kis egyház ily pontos hivatali munkát igényel. Irodai munka: csekkezés, számadási ívek másolása.

Január 8

Nagy olvadás. Martin József gondnokunk családjánál délelőtt családi, nevelési kérdésekről beszélgettünk. Megdöbbenésemre a háziasszony az Úr Törvényére hivatkozva a vér evésének tilalmát, mint Isten törvényét vallotta, mely kötelező a keresztény ember számára is. Az igehelyet nem találta meg.

Bűdi imaházunk ajtajának tölgyfából való elkészítéséről tágyaltunk. – Presbiteri meghívó, postázás.
Látogatás: 7+3= 10. Cs: 3.

Január 9 (Vízkereszt u. 1. vasárnap)

Enyhe idő. Templomban 38-an voltunk. Isten üzenete számunkra a 97. Zsoltárból: Ismerjük meg, valljuk és életünkkel bizonyítsuk az Ő dicsőségét, Aki Úr mindenekben és mindenek felett. Presbiteri számadó gyűlés. D.u. (Boldogkő)Újfaluban. Mt 5,13-16. Odamenet igen nehéz úton nyúl körvadászat látványa. Kovács József családjánál, majd a 74 éves s fekvő beteg ö. Kiss Jánosné házánál látogatás.

Istentisztelet 5. Szórvány 1. Látogatás: 10+5=15 Cs. 5
Nagy öröm: A templom építési offertórium: 78.20 Ft!!

Január 10

Martin János családjánál, majd az adóhivatalban. D.u. irodai munkám. A vér evés tilalmának igéje: Cselekedetek könyve 15,29. Lelkésztestvéreimmel beszélni fogok erről!

Este: Bűdi imaház épít. Gondnoki számadás felülvizsgálata s ellenőrzése.

Látogatás: 15+3=18 Cs: 6

Január 11 kedd

Irodai munka: túlfizetés s hátralék kimutatása a zárszámadáson, piros tintával előírásosan a számszéki elnökünk kedvére. Jirásek: „Mindenki ellen” c. könyvét olvasom a huszita háborúk idejéből. Este megírom a jan. 9. gyűlés jegyzőkönyvét.

Január 12

Tóth János, boldogkőújfalusi ref. gondnok (felesége evang.) felkeresett s tanácsot kért egy adás-vételi ügyben, mely 1½ éve húzódik s nem tud még ügyvéd közbenjöttével sem célhoz, ill. pénzhez jutni. Átkísértem a járásbíróságra és röviden előadtam ügyét, mely után az ügyész jegyzőkönyvet vett fel és elintézését igérte. D.u. Kiss László presbiterünket kerestem fel, elbeszélgettünk a megélhetés kérdéseiről, majd esperesünk jötte alkalmából Bűdre fuvart kértem.

Január 13

Általános tisztogatás, rendcsinálás, jön esperesünk! Bibliaórára várom híveimet, de sajnos a kellemetlen idő miatt hiába, nem jött senki.

Láttam, 1955 január 14-én

Moravcsik Sándor esperes

Január 14

Háztartási vizsgálat esperes és a számvevőszéki elnök által. 1½ óra alatt kész minden, mert az előkészítés is rendben van. Ebéd után Farkas Elek gönci református esperes, püspökhelyettes is meglátogat minket. Mivel fuvarosunk késett, gyalog indultunk el Bűdre. Az imaház megtekintése a ref. templomban vallásos est. Abaffy Gyula írásmagyarázata a helybeli ref. lelkész Bem Dezső imádsága után Moravcsik Sándor esperesünk énekel, s előadást tart az egyházmegye templomainak építéséről, imádsággal végül én szolgálok.

Szórv. 2.

Január 15 (szombat)

Bűdön aludtunk, Dvorszki Pál hozott be kocsiján. Ebéd után a bűdi templom farozati keresztjét megteintettük Martin József gondnoknál az állomásra menet.

Hernádbűdi evangélikus templom, Hernádbűd Gibárt felőli végén
Hernádbűdi evangélikus templom 2017-ben a „farozati” kereszttel

lát: 15+7=22

család: 7

Január 16 Vízkereszt u. 2. vas.

5 Móz 30,11-15 alapján szólt Isten törvényéről hozzánk az ünnepi üzenet, melyet 27-en hallgattunk a templomban (3 gyermek, 1 ref. 1 róm. kath. 4 bűdi közöttük). D.u. szakadt az eső és hiába harangoztattunk be. Elolvastam Alexej Tolsztoj: Aelita c. fantasztikus regényét a Marsba való repülésről.

Január 17

D.u. hittanóra, hosszú szünet után első tanítási nap, a gyermekek fele hiányzott. Elolvastam: Ákos Miklós: Nyaral a VII./a c. ifjúsági regényét. Tanulmányoztam a Sajtóosztály kiadványát az új énekes könyv kiadásával kapcsolatban, helyeslőleg várom az új kiadványt.

Január 18

Futó látogatások: Tóth Józsefné, Kiss László hittestvéreknél

Irodai munka.

(Az esetlegesen helytelenül másoltt nevekért elnézést kér a honlap szerkesztője, Gerlai Pál evangélikus lelkész)

A hernádbűdi templombelső 2010-ben, Buszlai Béláné Turóci Piroska gondnokkal (Fabiny Tamás püspök fotója – helyettesítés alkalmával készült)

Köszönjük WordPress! | Sablon: Baskerville 2, Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑