TÚRMEZEI ERZSÉBET, AZ ÚR SZOLGÁLÓLEÁNYA

Gerlai Pál – 2023. szeptember 12.

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2023/2024 évi munkaprogramjából a gyülekezet lelkészének munkája

„Igen, Atyám, mert így kedves előtted” (Evangélikus Énekeskönyv 356)

Túrmezei Erzsébet (1912-2000) Magyari Márton fotója Túrmezei Erzsébet diakonissza igazolványáról és levelezéséről (in Kőháti Dorottya: Ancilla Domini – Az Úr szolgálóleánya)

Túrmezei Erzsébet versesköteteit az istenhívő, kegyes emberek előszeretettel forgatják, sok esetben nem is tudják, hogy evangélikus versíróról van szó. Eredetileg valóban katolikus templomban keresztelték, azután a Fébé diakonissza közösségben tért meg, és egész életét ennek a közösségnek, és Isten szolgálatának szentelte.

Tamási – Sopron – Budapest – Ózd – Tokaj – Balassagyarmat – Csömör – Budapest: Ezek a települések, amelyeket életútja és szolgálata összeköt. Hogy az összes felsorolt helyen a mai napig élő lelkületű evangélikus gyülekezetek vannak, az részben neki is köszönhető, de ennél is nagyobb hatása volt szolgálatának.

Tamásiban született, majd Sopronba költözött a család, ahol iskoláit kezdte. Édesanyja után katolikusnak lett keresztelve, de az evangélikus hatás nagyon erős volt a családban. Családjában a fiúk a teológiára indultak. Sándor bátyja lelkész lett, János Túróczy Zoltán mellett volt Ózdon hitoktató.

Bátyja, Sándor 1927-ben Tokajban lett lelkész, ahova elkísérte családja, szülei és Erzsébet is, ráadásul ebben az időben erősödött meg az evangélikus vallás iránti elköteleződése is. Sándor hívására egy diakonissza szolgált Tokajban, aki nagy hatással volt a fiatal lányra. Tudni lehet, hogy már korábban meglehetősen kritikusan állt vallásához, és 1929-ben jutott a végső elhatározásra, hogy evangélikusként kell konfirmálnia. A középiskola befejezése után a Pázmány Péter Tudományegyetemen tanári diplomát szerzett, miközben a Fébé leányinternátusában lakott. Egy szeretetvendégségen kapott igéslap erősítette meg benne az elhívást: „Te kövess engem”. 1934-ben lépett be a Fébé diakonissza egyesületbe, 1935-ben lett jelölt. 1938-ban jelent meg „Őszből tavaszba” verseskötete, ennek megjelenése előtt vette fel a Túrmezei nevet. Nem sokkal később Reményik Sándorral is találkozott, aki Erzsébetet már ismerte. Saját kolozsvári lapjában jelentette meg már Túrmezei verseit, és „Isten igaz poétájának” nevezte őt. Egész életében fontos volt számára a Reményikkel ápolt lelki kapcsolata, a költő halála után is rendszeresen látogatta sírját. 

1945-ben avatták nővérré. Sajnos csupán hat év telt el, amikor az államosítás és a szerzetesrend betiltása miatt már fejthette is a szürke ruhát emlékezetes verse szerint. Lelkészi szolgálatból így is kivette a részét, és hatalmas munkát végzett, bár a visszaemlékezések szerint nem csak a politikai rendszer hanem még néha szolgatársai is megnehezítették azt. Sok száz levelet írt, keresztény körökben gépelt formában adták egymásnak tovább verseit. Rengeteget munkálkodott az evangélikusság lelki megmaradásáért: a csömöri, balassagyarmati gyülekezetek mellett azok a közösségek, ahol szolgált, illetve azok, akik leveleztek vele, mind tanúi ennek!

Énekei jelentek már meg az először 1941-ben kiadottt „Lila énekeskönyv”-ként is emlegetett Énekem az úrban is. A hetvenes években az evangélikus énekeskönyv szerkesztőbizottságának leglelkesebb tagja volt Trajtler Gábor szerint. 

A rendszerváltás utáni evangélikus egyház kilencvenes évekbeli felívelésének még aktív részese lehetett. 2000-ben a Fébé diakonissza egyesület főnökasszonyaként fejezte be életét. Mára széles körben ismertek versei, felekezetre való tekintet nélkül szeretik és nagyon gyakran idézik, szavalják azokat. A munkaprogram kereteit szétfeszítené életútjának, evangélikus egyházunkra és egyáltalán a magyarországi kereszténységre gyakorolt hatásának részletese leírása. Születésének 100. évfordulójára megjelent, a szolgatársak által írott Ancilla Domini könyv méltó összefoglalása élete munkájának. Öröksége nagy kincse evangélikus egyházunknak. 

Énekszerzői szolgálata

Az 1982-es evangélikus énekeskönyv végjegyzeteit böngészve szinte mellbevágó látni, hogy az énekeskönyvünknek katalógusa szerint legalább százöt, Trajtler Gábor visszaemlékezése szerint ennél is több, százharmincöt énekszövegéhez fűződik valamilyen munkája. Bizonyos esetekben szívhez szóló és gyülekezeteinkben közkedvelt fordításokról van szó. Vannak olyan énekek, mint a 291-es, vagy a 461-es melyeket csak egy versszakkal énekelünk a szerző után (legyen az akár maga Luther Márton), a többi versszakot ő írta az első vers lutheri gondolatmenetét folytatva. Több olyan ének van, amely teljesen az ő szerzeménye, és elválaszthatatlan egyházi életünktől, gondolhatunk itt az „Ádventi csendben, téged várunk, jöjj, Urunk Jézus, maradj nálunk” (148) ének fordulatára, amely nélkül szinte elképzelhetetlen gyülekezeteinkben az adventi várakozás, vagy ugyanennek az éneknek karácsonyi változatára: „Itt a Karácsony, itt a Megváltó” (171).

Ha van olyan ének, amely leginkább idézi személyiségét, akkor ez elsősorban a 356-as ének lehet. Első három versszakának kezdete, „Igen, Atyám” Túrmezei Erzsébet egész szolgálata során jellemző szófordulata volt, gyakran kezdte így imádságait. Az 1941-es „Énekem az Úr” kis énekeskönyvben jelent meg először. Az „igen, Atyám” fordulatok és a záró versszak „megyek, amerre utam kijelölted” mind Isten szolgálóleányának életútjára vonatkoztatható, szívbemarkoló és a belső elhívásról tanúskodó jelek. Énekeskönyvünk a hat versszakból a harmadikat kihagyta, bár az énekversek ellentétpárja az elvesztegetett szolgálat szomorúságával és célhoz ért szolgálat beérett kalászainak képével szépen illeszkedik az ének ívébe.

3. Igen, Atyám, kicsordul bár a könnyem,
Ha útra, kőre hull a tiszta mag,
Igen, Atyám, ha arató örömben
Aranykalászok rendre hullanak.

Az ének finn dallamra íródott, mely legalább három szöveggel szerepel énekeskönyvünkben (356, 387, 481). A másik kettő szintén a költőnő fordítása, ami alapján feltételezhető, hogy kedves éneke volt ez a dallam. Trajtler Gábor visszaemlékezése szerint C. J. P. Spitta-féle énekszöveget, a „Mily boldog ház”-at (481) nem is felkérésre, hanem saját indíttatásból készítette el, és hozta az énekeskönyv szerkesztőbizottságának többi tagja elé. Ezt az éneket sokféle egyházi ünnepen énekeljük esküvőtől a templomszentelési emlékünnepig.

  • Idézzünk fel kedves Túrmezei Erzsébet verseket!
  • Keressünk a 356-os ének mondanivalójával párhuzamokat verseiben!
  • Idézzünk fel olyan élethelyzeteket, amikor segítettek vagy segíthettek volna a versei!
  • Mit üzennek énekei, versei, életútja a ma evangélikusságának?
  • Hogyan tudunk ma szolgálni az Istennek? Miért könnyű, vagy miért nem könnyű ez a kérdés?

Emberileg lehetetlen, Istennel lehetséges

2023. nyár – Gerlai Pál

Zsoltárok könyve 51,9-11

9Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, moss meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. 10Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. 11Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet!

Az ötvenegyedik zsoltár az egyik legmegrázóbb, de egyben a legmegújítóbb éneke Dávidnak. Az Istentől elfordult ember megtérésének folyamatát követhetjük benne végig. Bátran kimondható, hogy Isten megváltó kegyelmének előfutára ez az Ószövetségben.

Isten gyógyító erejével való visszatérés fordulatát láthatjuk kihangsúlyozva néhány költői képpel. A képek között először az izsóp jelenik meg, mint a megtisztulás növénye.

Dávid izsópja

Az izsóp neve ismerősen cseng, többször is találkozunk vele ismert bibliai szakaszokban, ám amennyire egyértelmű a megjelenése, annyira nem az, hogy milyen növényről is van szó.

Az alapigében olvasható izsóp feltehetőleg a héber ezov növényt jelenti, amely nem ugyanez a növény, amelyet Magyarországon izsópként ismerünk. Szíriai majoránnának hívják. Királyok első könyve (1Kir 5,13) falakon vagy azok közelében található kicsi, aromás illatú növényként írja le. Az ószövetségi törvényekben a rituális égőáldozati szertartások során vörösesbarna szőrű tehén elégetéséből származó hamu szórásához ezt a növényt használták, hogy megtisztítsák azokat , akiket egy halott tisztátalansága szennyezett be. Ehhez elég volt az, ha egy halott ember házában tartózkodni, és utána nem lehetett részt venni a szertartásokon az előírt hamus meghintésig.

János evangéliumában a keresztfánál találkozunk az izsóppal, melyre ecetes szivacsot tűztek, de ezt szintén félrefordításnak vélik a bibliakutatók. Feltételezésük szerint ez a kapribogyó cserjének a szára lehetett, amelyet arabul egy nagyon hasonló szóval azafnak neveztek.

Dávid valódi találkozása a halállal

Ha belegondolunk, egyáltalán nem véletlen az izsóp említése Dávid énekében: valódi bűnvallás. Ezzel pontosan azt fejezi ki, hogy halál szennyezte be őt, Úriás vére tapad a kezéhez, amitől meg kell tisztulnia. Nátán ítéletet hirdet: meg kell halni Betsabéval közös gyermekének! Nincs nagyobb szenvedés, mint látni egy szülőnek a gyermeke halálát. Ez a halál végleg visszatéríti Dávidot Istenhez. Tudjuk, hogy Dávidnak nem volt ismeretlen a halál: „Megölt Saul ezer embert, Dávid meg tízezer embert!” (1Sám18,7). Azok úgy látszik nem rázták meg a fiatal Dávidot, ez a halál már sokkal inkább.

Betsabé | Artemisia Gentileschi

Ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillérig

A vasárnap felolvasandó evangéliuma a Hegyi beszédből a törvény magyarázata (Mt 5,20-26), Jézus intelme arról, hogyan viszonyuljunk embertársainkhoz. Azt hiszem érdemes lenne naponta elolvasni ezt a néhány sort, hiszen magunk is nagyon könnyen juthatunk Dávid sorsára. Gondoljunk bele, hányszor gondolunk valakit bolondnak! Nagyon könnyen kerülünk abba a helyzetbe, amelyre figyelmeztet Jézus. Mérlegre tesz, és könnyűnek talál minket!

Keresztség által megtérésre

Mindenen túl mégis van nála megbocsátás. Elrejti bűneinket az arca elől. Mi erre emberileg képtelenek vagyunk. Dédelgetjük a haragunkat, gyűlöletünket. Sokan évtizedekig, vagy akár egy életen át képesek erre. Ha az Úr képes elnézni bűneinket, akkor mi ne is törekedjünk erre? Hiszem, hogy az ő példáját kell követnünk, mert hinni benne azt jelenti, hogy követjük őt. Örömet átélni a haragos szavak helyett, ez az ő életprogramja, amely Dávid vágya is volt a legmélyebb szenvedés idején. A keresztség erre ad lehetőséget. A mai vasárnap erre emlékezeti a megkeresztelteket, és erre biztatja azokat, akik eddig még nem vették a bátorságot.

Imádság

Urunk! Ugyanazt kérjük, amit Dávid kért a legmélyebb szenvedés idején. Olyan önellentmondóak a vágyaink: Ne vess el a jelenlétedből, mégis takart el arcodat a bűneink elől? Ugyanilyen ellentmondó az életünk is. Mindent akarunk, de nem vagyunk képesek jól használni amit adsz nekünk. Visszaélünk javaiddal, és szereteteddel. Te sosem éltél vissza isteni hatalmaddal, előbb szerettél minket, és nem tekintetted zsákmánynak, hogy egyenlő vagy az Atyával! Taníts meg a te utadra, mely lehetetlenül nehéz nekünk! Ámen.

(megjelent az Evangélikus Élet 2023/27-28. számában)

Látogatás a felvidéki evangélikusoknál a nemzeti összetartozás napján

2023. június 8.

Június 3-án a kuntapolcai (Kunova Teplica) evangélikus gyülekezet templomában jártak, ahol az oltár két oldalán Luther és Melanchthon alakja mellett I. Rákóczi György és Bocskai István fejedelemről láthatók falfestmények. Itt a helyiek képviseletében Drenko Oszkár gondnok fogadta a vendégeket, akivel Gerlai Pál tokaji lelkész – a Lóczy Tibor nemrégiben felavatott felvidéki evangélikus lelkészt segítő átjáró szolgálata révén – tíz évvel ezelőtt ismerkedett meg.

Kuntapolcán Drenko Oszkárral

Ezután a csetneki evangélikus templomba látogatott a csoport. Az út során Szvit (Svit) település evangélikus parókiáján szálltak meg, ahol Daniel Midriák lelkész évek óta az oda érkező magyar kirándulók szállásadója.

Templom és gyülekezeti szállás Szvit városában

Június 4-én, vasárnap Batizfalva (Batizovce) evangélikus templomában kétnyelvű istentiszteletet tartottak a tokajiak és a batizfalviak, melyen Gerlai Pál és Mirosláv Mat’o evangélikus lelkész prédikált. (Mirsoslav Mat’o evangélikus lelkész Ipolyságon nőtt fel, nagymamájától tanulta és Rozsnyón önszorgalomból gyakorolta a magyar nyelvet.) Szentháromság ünnepén a magyar nyelvű prédikáció szlovák fordításban is elhangzott, és a szlovák liturgia mellett magyar dallamú evangélikus énekek is felcsendültek. Igehirdetésében Gerlai Pál kiemelte: „A Szentháromság egysége az egy Isten külön személyeivel titokzatos egység. Különleges, hogy ez a nap Magyarországon az összetartozás napja. Az összetartozást így is ki lehet fejezni: három személy – mégis egy egység. Számunkra a legfontosabb összetartó erő Krisztus egysége. Adja Isten, hogy ezt az egységet ma megélhessük.” Batizfalva evangélikusai a konfirmációra készülve édes szamorodni bort kaptak ajándékba a tokaji gyülekezettől, hogy azzal ünnepeljék a konfirmációi istentiszteleten az úrvacsorát.

Kétnyelvű istentisztelet Batifalván

Délután a tokajiak megtekintették Késmárkon a különleges, több mint háromszáz éves artikuláris fatemplomot, ahol a gyülekezet lelkésze, Roman Porubän fogadta őket.

A késmárki artikuláris fatemplom több mint 300 éves

Az új templomban pedig a látogatók megkoszorúzták II. Rákóczi Ferenc hadvezérének, Thököly Imrének a földi maradványait. Id. dr. Fabiny Tibornak az Evangélikus Élet 2006. évi 44. számában megjelent, a Thököly Imre hamvai hazatérésének századik évfordulójára írt ünnepi cikkét felolvasva emlékeztek meg a lutheránus hadvezérről, a koszorúzás után pedig elénekelték a nemzeti Himnuszt.

Koszorúzás és megemlékezés Thököly sírjánál a késmárki újtemplomban

A küldöttség a Tokaji Országzászlóért Egyesület vezetőségének felkérésére egy kevés földet is hozott a késmárki evangélikus líceum kertjéből, melyet ökumenikus imádság keretében a tokaji országzászlónál fognak elhelyezni a jövő évi június 4-ei ünnepségen.

A késmárki Líceum kertjében a tokaji Országzászlóhoz szánt földdel

Június 5-én Árva várához kirándultak el, ahol a Thurzó és Szunyogh nemesi család védte Tranovszky Györgyöt, „a szláv Luthert” az ellenreformáció idején. Ezután a liptószentmiklósi evangélikus templomban Vladimír Ferenčík lelkésszel közösen megemlékeztek a Cithara Sanctorum, vagyis a szlovák nyelvterületen évszázadokig használt, úgynevezett Tranoscius-énekeskönyv szerzőjéről.

Árva váránál

A nemzeti összetartozás napi utat Lőcsén zárta a csapat, ahol bejárták a lutheránus szászok által épített történelmi belvárost és megtekintették a Szent Jakab-bazilikát, amely sokáig evangélikus templomként is működött (legutóbb a Rákóczi-féle szabadságharc idején).

A program során új személyes kapcsolatok épültek a felvidéki evangélikusokkal. A felvidéki magyar és szlovák ajkú gyülekezetekkel későbbi kapcsolattartást és közös alkalmakat is terveznek a program résztvevői.

Miroslav Mat’o-val Batizovcén

A kirándulás a Miniszterelnköki Hivatal Egyházi közösségi célú programok 2023. évi támogatása című felhívásra beadott, EKCP-KP-1-2023/2-000173 számú, „Kapcsolatépítés felvidéki evangélikus gyülekezetekkel” című projekt keretében valósult meg.

Krisztus hét szava a kereszten

2023. 03. 23.

Böjti zenés áhítat Sátoraljaújhelyen

Ordass Lajos püspök fordította Halgrimmur Pétursson énekeit, melyek a sátoraljaújhelyi evangélikus templomban tartott böjti zenés áhítaton olvasott fel Ecsedi Klára és Víg Balázs a Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti- és Missziói Osztályának munkatársai. Az énekversek közben Tüzes Marcell Sámuel orgonaművész Johann Sebastian Bach műveket játszott.

Víg Balázs, Ecsedi Klára és Tüzes Marcell Sámuel

Gyulán jártunk egy száz éves lelkészi barett és sétapálca nyomában

2022. október 25.

A Tokaj és környéke Evangélikus Egyházközség 18 fős csoportja látogatott el a Gyulai Evangélikus Egyházközségbe az október 23-i hétvégén.

2022. október 23-án a gyulai evangélikus templomban a tokaji és a gyulai gyülekezet

A látogatás ötlete az idei Szélrózsa találkozón született meg, az Evangélikus Élet hasábjain tavasszal „a lelkészi hivatalban” sorozatban megjelent egyik cikk eredményeként: https://www.evangelikus.hu/hireink/evangelikus-elet/invitalas-szellemi-utazasra

Ebből, a tokaji lelkészi hivatalt bemutató cikkből tudta meg Liska András a Kelet-Békési Evangélikus Egyházmegye felügyelője, hogy Bartos Pál, száz évvel ezelőtt Szarvason szolgáló evangélikus lelkész egyik dédunokája jelenleg a Tokaj környéki gyülekezetek lelkipásztora. András szenvedélyes régész, a Gyulai Vár és az Almásy-Kastély Látogatóközpont kiállításainak szakmai vezetője. Harminc évvel ezelőtt a történelemért és régiségekért rajongó fiatalként szívesen látogatta az egyház történetét jól ismerő idős evangélikusokat, így jutott el többször is Bartos Valériához, Bartos Pál lelkész lányához Szarvason, aki felajánlotta neki, hogy lakása padlásán nyugodtan nézzen szét. Itt megtalálta Bartos Pál sétapálcáját és lelkészi barettjét. Vali néni tudva azt, hogy András a régiségeket szerető és óvó ember, örömmel bízta rá e régi holmikat.

Vali néni a szarvasi Bartos-ház udvarán a ’80-as / ’90-es évek fordulóján

A Szélrózsa találkozó valóban összehozza a nagy távolságban szolgáló evangélikusokat így találkozott e sorok írójával 2022 júliusában András, és örömmel adta tudtára, hogy szeretné ezeket a „relikviákat” a dédunokának ajándékozni, aki harminc évvel ezelőtt kisgyermekként szintén gyakran megfordult az öreg szarvasi házban.

Ezután fogalmazódott meg, hogy ne csak egy kétszemélyes találkozó keretében cseréljenek gazdát Bartos Pál személyes tárgyai, hanem keretezze ezt a gyülekezetek találkozója is.

Így ősszel egy kétnapos kirándulás keretében a Tokaj környéki evangélikusok ellátogattak a gyulai Almásy-kastélyba és a várba, ahol Liska András részletes vezetést tartott a város történelmének sok különleges részletére világítva rá.

Gyűjteményi vezetés a Gyulai Várban

A vasárnap délelőtti istentiszteleten pedig Pápai Attila a gyülekezet lelkésze látta vendégül a Tokaj környéki gyülekezetet, ahol megtörtént a két személyes tárgy ünnepélyes átadása.

Bartos Pál evangélikus lelkész személyes tárgyai és portréja 1926-ból

Ez a szép gesztus az ország két távoli szegletében élő kis egyházközséget közelebb hozta egymáshoz.

Gerlai Pál evangélikus lelkész, Tokaj

A program a Magyar Falu Program MFP-EKEB/2022. támogatásával valósult meg.

Tállyai csendesnap 2022

Köszönjük WordPress! | Sablon: Baskerville 2, Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑